Projectes | Concursos | Parc dels Ametllers, Santa Perpètua de la Mogoda

Parc dels Ametllers. Març 2014
grup de Populus, maig 2012
grup de Sorbus, maig 2012
detall escossell, maig 2012
camí permeable, maig 2012
vista general. maig 2012
Populus nigra Italica. Març 2014
Populus nigra Italica. Març 2014
Populus nigra Italica. Març 2014
Celtis australis. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Casuarines alineades. Març 2014
Casuarines alineades. Març 2014
Sorbus domestica. Març 2014
Antic camí recuperat. Març 2014
Antic camí recuperat. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014

Parc dels Ametllers, Santa Perpètua de la Mogoda

Guanyadors del concurs d'idees. Projecte executiu i direcció facultativa de la xarxa de reg i plantacions ornamentals.

Categoria:

Any: 
2011
Lloc: 
Santa Perpetua de la Mogoda (Vallès occidental)
Àrea: 
3.5 ha
Pressupost: 
158.958€
Mapa: