Projectes | Restauració del paisatge

Xarxa de reg dels talussos del marge dret del riu Llobregat, a l'alçada del Prat de Llobregat. Instal·lació que combina aspersors de més de 20...
Restauració de la coberta vegetal dels talussos del carrer dels Arços, als entorns de la muralla de Balaguer
Perfilat del terreny, conducció de les aigües pluvials i plantacions per a la integració paisatgística d'aquest antic abocador de runa
Ordenació i condicionament de camins de diverses pistes forestals i corriols del Parc Agroforestal
Recuperació de la fertilitat i noves plantacions en una pantalla acústica vegetal de l'antic camí del Torrent de Ferrussons, a la Ronda Nord de Sant...
Projecte executiu d'arranjament dels entorns de la Riera de les Arenes i d'un camí del Parc Agroforestal per a passeig de bicicletes i vianants...
Integració paisatgística i creació de recorregut de vianants i zones d'ús lúdic al voltant de la segona fase del polígon industrial.
Restauració d'una finca amb antics abocaments de runa al carrer del Xot.
Plantació d'arbres autòctons per reconstruir un bosc mediterrani en un antic camp agrícola, al polígon industrial de Can Salvatella.
Millora ambiental de la riera de Sant Cugat al seu pas pel 'Parc de la Pollancreda', incloent la naturalització de la llera. Aquest article de...
Restauració paisatgística de la Riera de Sant Cugat