Projectes | Informes i estudis | Assaig de subsòl estructural, Sabadell

Preparació de sòl estructural
Celtis en sòl tradicional
Celtis en sòl estructural
Preparació de la mescla
Compactació de la mescla
Reg de la mescla
Compactació de la mescla
Preparació de la mescla
Preparació de la mescla
El sòl estructural
Celtis en sòl estructural - hivern 2010
Celtis en sòl estructural - tardor 2013

Assaig de subsòl estructural, Sabadell

Sotsbase per a paviment que compatibilitza la funció portant i la fertilitat pel creixement de les arrels, segons la metodologia de la Universitat de Cornell. Es tracta d'una barreja de graves i terra sobre la que es col·loca el paviment i dintre de la qual les arrels es desenvolupen en fondària, sense aixecar-lo.

Any: 
2009
Lloc: 
Sabadell (Vallès occidental)
Àrea: 
50 m2
PDF: 
Mapa: